Opmerkingen bij Soevereiniteit

Ecologische “fout” van Soevereiniteit

Ik heb op Facebook gesproken over “ecological fallacy of sovereignty” in reactie op posts in het Engels naar aanleiding van de speech van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken die de EU met de Soviet-Unie vergeleek. Net als D66 met NSB vergelijken, altijd moeilijk en ook gevoelig voor D66′ers en pro-Europeanen. Sorry voor “ecological fallacy” het is een moeilijk begrip maar wel gangbaar in de sociale geografie (ecologische fout). Het betekent zoveel dat je eigenschappen van een gebied projecteert op mensen. Stel dat de criminaliteit hoger is in Arnhem dan in Nijmegen, dan zeg je dat Arnhemmers crimineler zijn, terwijl het misschien zo is dat er een klein aantal veelplegers of dat de daders vooral van buiten Arnhem komen. Je kunt het ook omdraaien: in het theoretische geval dat je iets grievend over Donald Trump zegt, dat je dan het hele Amerikaanse volk beledigd.

De ecologische fout van soevereiniteit is dat je de vrijheid van een land om uit de EU stapt beschouwd als een beperking van de vrijheid van de Britten. Overigens belet de EU in het geheel niet dat de VK de EU verlaat. Als je opzegt van een club heb je niet langer de voordelen, de nadelen, en de verplichtingen van de club. Alleen als je enkele voordelen wilt, dan mag je ook enkele nadelen (die onze voordelen zijn) hebben. De EU is immers een balans van voor en nadelen, dat is soms lastig en compromissen lijken op verlies van zeggenschap, maar je aanvaard een compromis als je er genoeg voor terugkrijgt.

De rechten van het Verdrag EU

Het probleem wel van de EU verlaten is dat je je burgers de voor en nadelen van de club ontzegt. Artikel 2 is duidelijk over de waarden van de EU:

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Artikel 3.2 van het EU verdrag is vrij helder over die voordelen voor burgers:

De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

Tenslotte creëert het EU verdrag een interne markt, (art.3.3). 

De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie bevordert wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Het discriminatieverbod is helder want een meerderheid in een land is vaak een minderheid in een ander land. Zo weten de Hongaren zich in Roemenie beschermt, de Walen hebben rechten die de Vlamingen ze niet in meerderheid ogen afnemen. Op individueel niveau mogen we winkelen, werken, wonen (ook met en AOW of pensioen),  beminnen, dansen en fietsen over de grens. Dat wil zeggen dat je in plaats van 28 telefoonboek van regels (die vaak nationale elites bevoordelen) je voor de hele EU een telefoonboek aan regels hebt. Daardoor weet je dat voedsel uit en andere land even veilig is als uit eigen land, dat je geld terug krijgt als je vliegtuig vertraging heeft, dat je zekerweet dat een wollen trui in Italië ook een wollen trui is en dat de rivier in Italië niet door verfstoffen vervuilt is, dat je auto veilig en ongeacht het productieland aan dezelfde luchtkwaliteitnormen voldoet (en dit alles terwijl je een handleiding in je eigen taal mag lezen).

De Burger mag naar het Europese Hof

Het mooie van het EU Verdrag is, dat het anders dan de Grondwet van Nederland, doorwerkt in de nationale wetgeving. dat wil zeggen dat een burger die vindt en ervaart dat een nationale wet of de toepassing van zij rechten (op basis van het Verdrag) krengt, dat bij de rechter aanhangig kan maken. Daarnaast voorziet de EU in een Hof van Justitie waar na het doorlopen van de nationale rechtsgang een burger in hoger beroep kan gaan.

Het beschermen van de rechten van minderheden, de vrijheid van reizen en wonen binnen de EU, het kunnen beroepen op Europese rechten is wellicht een inperking van de Nationale soevereiniteit. Een parlement kan niet tegen het Europees recht ingaan, een recht waar datzelfde parlement mee in meerderheid heeft ingestemd. Een regering kan niet ten koste van eigen burgers Europese regels naast zich leggen, regels waar ze zelf mee heeft ingestemd in onderhandeling met de 27 andere lidstaten.

Is de Europese Unie een Dictatuur?

Vaak wordt de EU met de USSR (EUSSR) vergeleken, met het Derde Rijk en D66 met de NSB. Dat gaat voorbij aan het doel, het ontstaan en de rechtsbasis van de EU. De Sovjet-Unie en het Derde Rijk zijn ontstaan door geweld in een revolutie of door een staat van beleg. Beiden schakelden een grondwet uit, schaften mensenrechten af, ze schakelden een meerpartijendemocratie af, schaften een rechtsgang af en doden willekeurig. Er was geen vrijheid van meningsuiting (censuur vooraf dus), geen vrijheid van vereniging. Er was al helemaal geen vrij verkeer van personen. Dat was er al helemaal niet in de Sovjet Unie of het Oostblok, maar ook een Duitser kon in 1941 niet vrij op vakantie naar Domburg of Bretagne. Je mocht naar Duitsland maar dan wel naar een werkkamp of arbeidsinzet. De trein naar Polen kende geen retourtickets.

De Sovjet-Unie en het Duitse Rijk kenden geen vrijheid aan landen toe om uit het blok te stappen. De Sovjet Unie verzette zich tegen afscheiding van Joegoslavië, hervormingen in Hongarije en Tsjechoslowakije, sloeg vrijheidsbewegingen in de Baltische Staten. De NSB was zoals veel bewegingen van fascistische karakter voor het vestigen van een sterk Europa onder Duitse leiderschap, maar zonder rechtstaat, zonder interne markt maar als vazallenstaat onder “bescherming” van het Duitse leger, als roofgebied voor de Wehrmacht en graanschuur voor het Duitse volk. De bezette landen leden honger om Duitsland te voeden.

De EU is geen gevangenis

Lidstaten mogen de EU verlaten (art.55 Verdrag EU). Dan worden ze derde landen. Dan verliezen ze de rechten en plichten van het EU lidmaatschap, en hun burgers ook. Vervolgens kan een land kiezen uit een van de menu’s die de EU onderhand met 100 landen heeft getekend: Andorra (iets voor Noord-Ierland), Noorwegen, Zwitserland, Israel, Canada of Australie. het is alleen geen a la Carte restaurant. Vervolgens moet de uittreder met 100 landen akkoorden tekenen (daar ben je met 5000 ambtenaren 10 jaar mee bezig).

En je burgers, die sluit je op op een eiland (UK) of in een drassige delta. Grenzen dicht is altijd wederkerig. Je mag niet meer werken, verliefd worden over de grens, wonen en misschien ook niet onbeperkt op vakantie gaan. Juist als je uit de EU als land stapt, plaats je je eigen burgers in een zelfgemaakte gevangenis.

Wie de EU verwart met de USSR, D66 met de NSB moet maar een goede leesbril opzetten.