D66 Investeert in Duurzame Energie

Op maandag 2 Februari heeft Alexander Pechtold het plan “Investeren in Nederland” gelanceerd. Gelderland heeft haar vermogen van ruim 4 Mld Euro te danken aan de visie van de provinciebestuurders om 100 jaar geleden te investeren in een provinciale electriciteitsmaatschappij. In 2009 zijn de aandelen Nuon verkocht. D66 wil met de opbrengst van deze energie nieuwe energie maken: daar doen we ons voorouders eer mee aan en geven we een duurzame toekomst aan onze kinderen.

Op 10 februari kondigde ik op Radio1 in het programma “De Ochtend” bij Ghislaine Plag een plan voor investeren in Duurzame Energie. Met 600 Mln Euro voor duurzaamheid doet de investeringsambitie van D66 Gelderland recht aan de urgentie van het onderwerp. Daarmee maakt D66 duidelijk een keuze voor een nieuwe economie en duurzame groei.

Investeren in duurzaamheid is om een aantal redenen belangrijk:

  1. Nederland is te afhankelijk voor fossiele brandstoffen en daarmee van energie-import uit instabiele regio’s zoals Rusland en het Midden-Oosten.
  2. Gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot klimaatverandering en tot vervuiling van lucht, water en bodem. Klimaatverandering leidt tot stijging van het niveau van rivieren en tot onveiligheid.
  3. Investering in duurzame energie geeft mensen controle op hun energievoorziening, door eigen zonnepanelen op het dak en windmolens binnen energiecooperaties.

D66 wil via investeren de energietransitie in Gelderland versnellen. Dat gaat niet alleen via investeringen maar ook via het mogelijk maken in de ruimtelijke ordening het opleggen of juist afschaffen van regels en het versterken of juist loslaten van handhaving. Vernieuwing moet aangemoedigd worden, vasthouden aan het bestaande moet ontmoedigd worden.

De plannen van D66 Gelderland bestaan uit een aantal luiken:

 

INVESTERINGSPROGRAMMA

Duurzaam wonen: 100 Mln Euro

- Het voortzetten van de regeling “isoleren van huizen voor particulieren” het gaat hierbij om subsidies met een maximum van 10000 Euro per woning voor het isoleren van woningen en daarmee het verlagen van de energierekening van mensen. In totaal stelt D66 voor om wederom 10 Mln Euro in deze regeling te stoppen voor de periode 2015-2019.

- Het inzetten van duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Net als de provincies Limburg en Overijssel kunnen via deze leningen minimaal 10.000 en maximaal 25.000 Euro beschikbaar worden gesteld voor energiebesparende maatregelen. D66 stelt voor om deze leningen aan te bieden voor maatregelen die de afhankelijkheid van gas verminderen zoals warmtekrachtkoppeling. D66 stelt voor om in eerste instantie 20 Mln beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2019.

- Een regeling van leningen voor energiebesparing en opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen (zonnepanelen op schooldaken) en terreinen (sportvelden) of in sociale woningbouw. De aanvrager kan hier de eigenaar van de gebouwen zijn of verenigingen van gebruikers dan wel bedrijven die de gehele energievoorziening voor hun rekening nemen (zogenaamde ESCO’s).  D66 Gelderland stelt voor 70 Mln beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2019, waarvan de helft revolverend en de andere helft in de vorm van subsidies. Toewijzing gaat via jaarlijkse tenders waarbij de maximale besparing op inzet van fossiele brandstoffen het uitgangspunt is.Dat betekent lage huren voor mensen en meer geld voor het onderwijs op scholen.

Duurzame Energiecooperaties: 100 Mln Euro

- D66 Gelderland is heel blij met de vele energiecooperaties in Gelderland. Burgers nemen zelf verantwoordelijkheid voor energietransitie: voor de opwekking van energie voor hun eigen huis, haard en vervoer. D66 stelt voor om een fonds van 100 mln op te zetten voor energiecooperaties met een combinatie van begeleiding, participaties, leningen en garanties. We vertrouwen in de eigen kracht van mensen die onderling verantwoordelijkheid nemen: dat verdient meer dan aanmoediging.

Duurzame doorbraakprojecten: 100 Mln Euro 

- Duurzame ontwikkeling zal doorbraken vergen in de vorm van voorbeeldprojecten die nieuwe technologieën die op volle schaal worden ingezet. Zo heeft Gelderland, met steun van D66, ingezet op de afdekking van een afvalstortplaats in Eerbeek met Zonnefolie van HYET en op warmtenetten tussen Nijmegen en Arnhem. In de komende vier jaar stelt D66 voor om 100 mln aan investeringen en leningen in te zetten voor voorbeeldprojecten. Investeringen zijn beschikbaar voor opwekking van duurzame energie in combinatie met infrastructuur (de duurzame A15), water en rivierprojecten en openbaar vervoer. Leningen kunnen gelden voor projecten vanuit de samenleving die rendabel zijn op een termijn van vijf jaar, maar aanloopverliezen kennen.

Duurzame bedrijfsinvesteringen: 100 Mln Euro

- Garantiestellingen Duurzame Investeringen. Bedrijven zoeken naar energiebesparing, beter gebruik van afval of mogelijkheden om recyclage in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Investeringen in duurzame technologie vragen vaak lange adem, en kennen enige technologisch risico. Ook bedrijven die dichtbij natuurgebieden werken, zoals in de uiterwaarden moeten ook vaak duurzame investeringen doen. Banken willen wel leningen verschaffen maar doen dat pas als een garantie staat. D66 Gelderland stelt voor om tot een maximum van 100 Mln garanties af te geven voor duurzame investeringen voor Gelderland.

Duurzaam beleggen: 200 Mln Euro

- Duurzaam beleggen: Gelderland is met een vermogen van ruim 4 Mld een grote institutionele belegger. D66 vindt dat Gelderland een voorbeeld moet geven en 5% van haar vermogen (200 Mln) duurzaam in Nederland moet investeren. Het Rijk heeft daarvoor een instrument opgezet: de Nederlandse InvesteringsInstelling. Deze instelling bundelt de vraag naar investeerders voor duurzame projecten zoals energiezuinige schoolgebouwen. D66 Gelderland wil dat de Provincie  via het NLII een deel van haar vermogen belegt. Dat is duurzamer dan in Franse staatsleningen.

Duurzaam Aandeelhouder:  

Gelderland kan via haar dochteronderneming Alliander bijdragen aan duurzame energie-infrastructuur. Via Vitens kan ze bijdragen aan duurzame waterwinning en samen met de Waterschappen kan ze inzetten op herwinning van energie en materialen uit afvalwater. Gelderland is voor D66 een actieve aandeelhouder en toezichthouder die de energietransitie in Europa aanmoedigt.

 

D66 Gelderland, 10 Februari 2015