Standpunten D66 Gelderland

Economie en Innovatie
Integratie en minderheden
Internationalisering
Politiek en Burger
Sociaal beleid / Armoedebeleid

Wat drijft Michiel Scheffer?

Wat mij beweegt

In het boek de Koning van Katoren vertelt Jan Terlouw het verhaal van de 17-jarige Stach die met vindingrijkheid en door samenwerking met anderen de regenten in zijn land Katoren op de knieën dwingt. Mijn politieke bewustwording is vroeg begonnen door het lezen van dit boek. Net als in het Katoren van Terlouw staat Nederland stil, staat ook Gelderland stil. Onze provincie wordt geregeerd door een grijze ploeg van gedeputeerden die de dingen doet omdat ze het de afgelopen decennia altijd al zo deden. Hoewel ik geen 17 jaar meer ben wil ik met vindingrijkheid en door samenwerking met anderen deze stilstand doorbreken.

Buiten de gevestigde orde om kunnen we mensen nieuwe perspectieven bieden, kunnen we de krachten bundelen om een nieuwe richting in te slaan.

Waarom ik bezorgd ben

Als vader van twee dochters ben ik ben een ouder als velen in Nederland. Ik ben ernstig bezorgd over de toekomst waar mijn kinderen in terecht komen. Ik ben bezorgd over een samenleving van angst en stilstand. Ik ben bezorgd over mensen die niet mee kunnen doen. Ik wil er juist voor zorgen dat mensen innoveren, ondernemen en plezier in hun werk hebben. Ik ben bezorgd over onze leefomgeving. Ik wil met veel meer urgentie een agenda van duurzaamheid uitvoeren. We weten al langer dat waterstof, biomassa, zon en wind de afhankelijkheid van aardolie kunnen indammen. We weten al 20 jaar dat we aan CO2 reductie moeten werken. We weten toch onderdehand dat de bio-industrie niet alleen smakeloos vlees produceert maar dat het ook slecht is voor dier en omgeving.

Maar we doen te weinig en te laat, mondiaal, nationaal en ook in Gelderland.

Waarom Gelderland

In Gelderland ontmoeten de zeespiegelstijging en het smelten van de gletsjers elkaar. Hier gaan brede stromen auto’s door ons laagland in een dagelijkse processie, stilstaand voor onze bruggen. Hier verrommelt ons landschap. Hier zitten mens en dier opeengepakt ten koste van het welzijn en gezondheid van beiden. Maar in Gelderland hebben we ook een mooie uitgangspositie. We zitten er met onze neus boven op. We hebben de kennis in huis, in bedrijven, hogescholen en universiteiten. Die kennis kunnen we ontwikkelen, vermarkten en delen met de wereld. In Gelderland hebben we prachtige natuur- en cultuurlandschappen. In Gelderland hebben we dynamische steden en leefbare dorpen. In Gelderland wil iedereen wonen, een regio met een menselijke maat.

We hebben als Gelderland unieke kansen.

Waarom Nu

Gelderland verstrooit zijn mensen en middelen (geld) over vele pilots en projectjes. Het Gelderse geld besteden we daardoor ineffectief. Door de financiële situatie van het Rijk zijn kortingen op het Provinciefonds onontkoombaar. Maar de provincie beschikt wel over een fonds van € 4,5 miljard uit de verkoop van Nuon aandelen. Blijven we strooien of gaan we investeren? Leveren we door gebrek aan daadkracht ons geld in bij het Rijk of gaan we duurzaam economisch ontwikkelen? Blijven we treuzelen op het kruispunt waar we nu staan of slaan we de weg in van perspectief bieden, verbinden, prioriteiten stellen en deze uitvoeren? Ik wil dat onze provincie zich effectief richt op haar kerntaken: ruimtelijke ordening, natuur & milieu, verkeer & vervoer, regionale econo­mische ontwikkeling en waarschijnlijk binnenkort ook het waterbeheer.

Ik wil de komende twintig jaar investeren in duurzame energie, innovatie, natuur en landschap om Gelderland dynamisch en leefbaar te maken en te houden.

Waarom Democraten66

De provincie heeft al jaren een probleem met haar democratische legitimiteit, een probleem met de betrokkenheid van de Gelderse burgers zich uitende in dalende opkomsten bij verkiezingen. De oplossingen zijn gezocht door zaken op te pakken die dichter bij de burger lijken te staan (zoals daklozenzorg), door symbolische kwesties aan te pakken (het bevorderen van het Gelders volkslied), het allemaal nog een keer uit te leggen ( ‘de provincie: dichterbij dan je denkt’), of de burger op gekunstelde wijze op te zoeken. Dat zijn niet de juiste wegen, en het zijn niet de juiste mensen die deze wegen bewandelen. Niet het provinciebestuur maar de politiek moet het debat met de burger aangaan. En het Gelderse bestuur moet zich richten op waar ze voor bestaat: het behouden en creëren van een prettige leefomgeving en een vitale economische infrastructuur. Met betrokkenheid van de burgers vóórdat de plannetjes worden gelanceerd. Met transparantie in de bestuurlijke informatie, effectieve uitvoering van noodzakelijke subsidieregelingen en bestuur­stukken in begrijpelijke taal.

Waarom Michiel Scheffer

Met overtuiging en consistentie kan ik het gedachtegoed en de politieke stijl van D66 in Gelderland vormgeven en uitdragen. Als gepromoveerd sociaal- geograaf weet ik wat de kerntaken van de provincie inhouden. Als vertegenwoordiger van de brancheorganisatie Modint ben ik betrokken geweest bij ruim 100 bedrijven in Gelderland. Als directeur/eigenaar van Noeton Policy in Innovation bv en als lector aan de Saxion Hogeschool heb ik de ontwikkeling van regionaal inno­vatie­­beleid van dichtbij gevolgd en gevoed. In mijn werk stimuleer ik een aantal Europese netwerken van regio’s met daarin Oost-Nederland en stedennetwerken met daarin Arnhem. Als D66ér ben ik sinds 1982 actief, momenteel lokaal als voorzitter van D66 Nijmegen, internationaal als bestuurslid van IDI en eerder regionaal als bestuurslid in Utrecht en landelijk als voorzitter van de permanente programmacommissie.

Met mijn vrouw, docent en onderzoeker is aan de Radboud Universiteit en onze twee dochters, voel ik me sinds 2003, na een zwerftocht van Manchester naar Amsterdam via Brussel, thuis in Nijmegen. Ik ben een fan van koken met vergeten groentes en biologisch vlees, van fietsen over de stuwwallen op de muziek van Mahler of Miles Davis.

Waarom lijsttrekker voor Gelderland

Een campagne voor de Provinciale Staten is de moeilijkste campagne die er is. Simpelweg omdat het provinciebestuur de minst zichtbare is. Maar we hebben een hoog ambitieniveau nodig om Gelderland in beweging te zetten en de bestuurscultuur te veranderen. Na de verdrievoudiging in Europa, de verviervoudiging in de gemeenteraden en een vervolgstap landelijk, is de overtreffende stap in Gelderland nodig. Dat is mogelijk als we al onze kiezers weten te mobiliseren en als we nieuwe krachten aanboren. We zullen veel moeten ontmoeten en moeten luisteren. We zullen de erva­ringen en ideeën van Gelderlanders moeten meenemen in onze analyse en in onze oplos­singen. In het afgelopen jaar zijn we de meest zichtbare partij geweest. Dat zullen we ook de komende jaar moeten blijven, in de herfst en in de winter, op straat, in de virtuele en de fysieke netwerken in onze provincie. Met 2000 leden in Gelderland kunnen we allemaal bijdragen en het verschil maken. In de steden op de stuwwallen en in de dorpen op de zandgronden, van de heuvels van het Montferland tot de boomgaarden van de Betuwe.

Ik wil dat graag met mijn vindingrijkheid en in samenwerking met jullie trekken.

Michiel Scheffer, Nijmegen 25 April 2010