Ecologische Hoofdstructuur

Op 31 januari was ik met kandidaat statenlid Fleur v.d. Schalk in Putten op een bijeenkomst over de ecologische hoofdstructuur. Een goed georganiseerde bijeenkomst van de D66 kern, met een goede opkomst van  mensen van verschillende politieke achtergronden. Daarnaast een brede vertegenwoordiging van betrokkenen: Gelders Particulier Grondbezit, LTO-Noord en Natuurmonumenten.

We trokken uit de discussie een aantal conclusies:

In de eerste plaats is het begrip “Ecologische Hoofdstructuur” een marketing draak. Met zo’n woord krijg je weinig mensen warm voor het belang van bijenkolonies en roofvogels. Je kunt ook zeggen dat het middel tot doel heeft verheven en het beleid wat liefdeloos is geworden. De afbraak van de EHS is evenmin liefdevol, dus er kan meer zijn. Mensen aanspreken op verantwoordelijkheid en gedrevenheid. Vindt elkaar in het voeren van een kwaliteitstrategie voor het buitengebied.

In de tweede plaats is het terecht dat met een financiële versobering van het beleid het zwaartepunt komt te liggen op beheer boven aankoop en dat je inderdaad wel de eigenaren en agrariërs ruimte geeft om duurzaam te ondernemen in het buitengebied in multifunctionele bedrijven (landbouw, recreatie, energieopwekking). Er is veel bereidheid om tegenstellingen te overbruggen. D66 pleit ook voor een gelijkwaardige behandeling van cultuurlandschap en natuurlandschap, denk aan de rondweg Voorst.

In de derde plaats is er nood aan deregulering. Als je mensen aanspreekt op verantwoordelijkheid dan hoort daar ook meer ruimte voor eigen invullling. Je zou wel het begrip “regionaal natuurpark”  zoals gehanteerd in Frankrijk kunnen invoeren waarddoor je voor een gebied een globale kwaliteit definieert, het gebied uit de Streekvisie past (uitpassing) en op basis van een keurmerk en convenant de spelers in het gebied beheer laat doen. Daarnaast zou er ook in de financiële sfeer meer ruimte moeten komen, voor natuurschoonbeheer door stichtingen of BV’s.

D66 blijft voorstander van aankoop van harde natuur, als dat de exploitatie van de eigenaren er om heen in evenwicht brengt. Natuur kost gewoon geld en heeft geen rendement.  Particulieren streven naar een kostendekkend beheer over hun gehele gebied, terwijl agrarische ondernemers een inkomen willen verkrijgen. Aankoop moet zich vooral richten op het voltooien van in gang gezette aanleg van robuste verbindingen en voor aanleg van natuur rond de steden. Zodat iedereen in 10 minuten buiten kan wandelen.     

Ik vond bij CDA leden en Christenunie leden weerklank voor deze visie.