GS Gelderland beantwoord D66 Vragen MSD OSS

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid H. Veraart (D66) over de reorganisatie van MSD te Oss Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid H. Veraart toekomen.

Vraag 1:

Op 19 augustus hebben de besturen van de HAN, Radboud Universiteit, UMCG en de Gemeente Nijmegen een brief aan de Minister van Economische Zaken gestuurd met afschrift aan het college van Gedeputeerde Staten over de voorziene reorganisatie van MSD te Oss. Is deze brief bij u bekend?

Antwoord:
Deze brief is bij ons bekend.

Vraag 2:
Kan inzicht worden gegeven in de stappen die u heeft gezet in de aanloop naar deze brief en na ontvangst van de brief? Zo ja, kunt u aangeven welke samenwerking met Noord-Brabant is gezocht en welke bestuurlijke ondersteuning u aan de gemeente Nijmegen geeft?
Antwoord:
Wij hebben contact gehad met de gemeente Nijmegen, het UMC Nijmegen en daarna met de provincie Brabant. De provincie Brabant gaf aan momenteel met de BOM, OR en vakbonden te werken aan een reddingsplan waarin realisatie van een campus in Oss centraal staat. Pas als dit reddingsplan niet gerealiseerd blijkt te kunnen worden, lijkt Brabant bereid andere alternatieven te verkennen. Er is overleg gaande met UMC en gemeente Nijmegen over een mogelijk Gelders alternatief.

Vraag 3:
Heeft u inzicht in de gevolgen van de sluiting c.q. verplaatsing van de activiteiten van MSD uit Oss en Apeldoorn (v/h Diosynth) voor het aantal werkzame personen dat in Gelderland woonachtig is, voor eventuele toeleveranciers en voor opleidingen zoals de HAN (laboratoriumschool) en Radboud UMCG en daaraan gekoppeld onderzoek? Zo ja, kunt u inzicht geven in de (directe en indirecte) werkgelegenheidseffecten van de sluiting van MSD in relatie tot de prognose over werkgelegenheid en de ontwikkeling daarvan in het Gelders Actieplan Recessie 2009-2010?

Antwoord:
Cijfers over het aantal werknemers van Organon dat woonachtig is in de provincie Gelderland zijn ons niet bekend. Alleen het bedrijf MSD beschikt momenteel over deze cijfers. Wel is duidelijk dat een significant deel van de werknemers in Gelderland woont.

De werkgelegenheidontwikkeling in Health Valley is meer dan gemiddeld en zal daarmee, zeker in de toekomst, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheidsgroei in Gelderland (zie daarvoor ook de PWE-rapportage 2009). Het Health Valley-concept overstijgt de regio (zie ook antwoord op vraag 4). Bedrijvigheid in Oss (30 km van Nijmegen) levert zeker een bijdrage aan de Valley. Een en ander wordt onderstreept door het feit dat MSD lid van Health Valley is.

Vraag 4:
Onderkent u (zoals gesteld in “Maak het in Gelderland” Provinciaal sociaaleconomisch beleid 2007-2011) dat activiteiten die voort kunnen komen uit MSD Organon in Gelderland van grote betekenis zijn voor het behoud van kritische massa en verder uitbouwen van Health Valley?

Antwoord:
Wij onderkennen het belang van Organon voor zowel Health Valley als de RedMedTech Highway. Dit laatste concept komt voort uit Health Valley, waarbij medische technologie en farmacie in onderlinge relatie in R&D-trajecten verder ontwikkeld worden. Er is sprake van samenwerkingsverbanden tussen de universiteiten van Twente, Nijmegen en Eindhoven en in het buitenland met Leuven, Aken en Münster. 7 Van de 9 hoogleraren, die in deeltijd werken voor Organon, zijn verbonden aan de Nijmeegse kennisinfrastructuur. Zij zijn van groot belang voor de verdere technologische en campusontwikkelingen in deze Gelderse regio.

Vraag 5:
Deelt u de mening dat indien een beoogde campus niet levensvatbaar is in Oss, Nijmegen een reële vestigingsplaats is voor een campus? Zo ja, bent u bereid het realiseren van een campus in Nijmegen rond de thematiek health, financieel te ondersteunen in het verlengde van de samenwerking rond de NovioTech Campus, bijvoorbeeld in het kader van het in voorbereiding zijnde Investeringsprogramma MIG (economie en innovatie, de gezonde mens)?

Antwoord:
Of de campus in Oss levensvatbaar is of niet zal naar verwachting voor het eind van dit jaar duidelijk worden. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, zal de Nijmeegse campus op 30 km afstand van Oss inderdaad een alternatief kunnen zijn. Vrijdag 8 oktober 2010 heeft de ministerraad het besluit genomen om met inzet van FES-middelen (aardgasbaten) het bedrijventerrein NTC Nijmegen met Eu 8.6 mln. te ondersteunen. Het ligt dan voor ondersteuning van een doorstart van Organon voor de hand mede aan te sluiten bij de mogelijkheden die Nijmegen nu en in de toekomst heeft voor verdere uitbouw van haar bestaande campus. Er wordt dan ook optimaal gebruikgemaakt van bestaande infrastructuur en investeringen.

Vraag 6:
Kunt u inzicht geven in de mogelijkheden om binnen of bovenop de extra liquiditeitsmiddelen, verleend aan PPM Oost (in het kader van het Gelders Actieplan Recessie 2009-2010), om participaties in starters vanuit MSD Organon te ondersteunen?

Antwoord:
PPM Oost beheert o.a. de recessiegelden van de provincie. Dit betreft een budget van Eu 25 mln., dat uiterlijk 2011 besteed moet zijn. De regeling is eind juli 2010 opengesteld en blijkt populair. Er is nu (medio oktober 2010) reeds één derde gecommitteerd. PPM Oost verwacht dat medio 2011 dit fonds uitgeput zal zijn. Bedrijven, die van deze mogelijkheid gebruikmaken, moeten zich wel in Gelderland vestigen. Daarnaast kan PPM Oost uit eigen middelen bedragen investeren/lenen tot een maximum van Eu 2.5 mln. per bedrijf. Voor een substantiële ondersteuning voor Organon is dat niet voldoende. Daar bovenop zijn momenteel geen provinciale middelen voorhanden voor eventuele ondersteuning.

Vraag 7:
Bent u bereid Provinciale Staten vóór 30 november nogmaals te rapporteren over de verdere voortgang van het dossier?

Antwoord:
Wij zullen uw Staten informeren op het moment dat er zich nieuwe, voor Gelderland relevante ontwikkelingen, voordoen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje – Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout – secretaris