Werk aan een vruchtbare bodem in Gelderland

   Twee weken geleden heb ik een oproep als lijsttrekker van D66 Gelderland geplaatst voor het werken aan een dialoog en een actieplan bodem. Ik heb meer dan 20 inhoudelijke reacties gekregen en bijna 10 uitnodigingen voor gesprekken en werkbezoeken. Dank daarvoor. Samen met D66 Statenlid Antoon Kanis gaan we de volgende stap zetten. Ik wil graag de reacties in de volgende clusters plaatsen, waarbij we graag oproepen tot verdiepende antwoorden:

- In de eerste plaats is er nood aan een integrale visie op bodems, het gaat niet alleen om vruchtbaarheid van bodems maar ook om de biodiversiteit van de bodems, het vasthouden van water en het vastleggen van CO2.

- In de tweede plaats is er veel behoefte aan kennis en kaders, o.a. gestandaardiseerde methodes om bodemkwaliteit te volgen, maar ook een waardering van bodem op basis van kwaliteit. Daarbij is ook de vraag hoe we met digitalisering onze bodems beter kunnen kennen.

- In de derde plaats zijn er oproepen tot modernisering van de bouwplannen van agrarische ondernemers, met nadruk op gewassen die meer CO2 of stikstof vastleggen, het bevorderen van wisselteelt,

- In de vierde plaats is er aandacht gevraagd voor landschappelijke kwaliteit van bouwplannen. Er is zorg over de opmars van zonneweides, maar ook de eenvormigheid door maisvelden, maar ook de horizonverduistering door hoge gewassen als hennep of misacanthus.

- In de vijfde plaats is er aandacht voor de inzet van plantenafval, op het veld verwerken in plaats van inzet voor biobased toepassing, maar ook inzet van maaisel en snoeisel als compost of het ploegloos zaaien.

- In de zesde is gewezen op institutionele belemmeringen door de effecten van het Europees landbouwbeleid, het waarderen van gewassen als CO2 vastleggers in het klimaatbeleid, de inzet van ruimtelijke instrumenten voor ruimte- en bodemkwaliteit.

- In de zevende plaats is gesteld dat de provincie een faciliterende rol heeft, door bevorderen van kennisdeling. Anderzijds is ook gewezen op een stevigere rol, want een zomer als deze daar kunnen we voor onze bodem en ons zoetwaterpeil geen tweede hebben. Kortom de hamvraag is: wat is er nodig om klimaatveranderingsbestendige bodems te hebben.

Ik hoor graag jullie vervolgopmerkingen en suggesties. Op basis van jullie input komt een eerste schets van een plan dat we weer voor publieke consultatie voorleggen. Daarnaast ben ik graag bereid tot werkbezoeken (alleen avond en weekend, ik doe dit niet als gedeputeerde). Bij veel gesprekspunten overwegen we een ronde tafelgesprek te organiseren voor kerst. Na kerst presenteren we een tien punten plan.