Gelderland: D66 voor Windenergie

Vandaag een gastrubriek: de bijdrage van D66 Statenlid Fleur van der Schalk over de Gelderse Windvisie. Mijn naam is Michiel Scheffer en ik stem in met deze boodschap.

Terlouw: Duurzaam Handelen

Op het 100ste congres van D66 sprak Jan Terlouw streng en bewogen over de noodzaak voor duurzaam handelen. In plaats van mijn bijdrage zou ik eigenlijk die toespraak willen laten zien op het (ongebruikte) scherm achter mij en elke keer weer als het onderwerp energietransitie op de Gelderse agenda staat. Een betere pleitbezorger van het onderwerp vind je niet.  Duurzaam handelen, zei Jan Terlouw, dat is dat je de aarde niet slechter achterlaat dan dat je de aarde aantrof.

Dat zijn grote woorden om te citeren voor een  kleine bijdrage van 230,5 Megawatt. Maar het drukt de urgentie uit, die ook de urgentie van mijn fractie is. In de voorbereiding op dit debat zei iemand tegen me: “Ach, jullie zitten ook maar opgescheept met een doelstelling van het Rijk.” Het klopt, de provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt over windenergie en onze fractie heeft daarmee in 2012 ingestemd.

Maar een opgelegde doelstelling, nee, zo voelen wij dit niet. Deze kleine maar belangrijke bijdrage aan de energietransitie had toen en nu de volle steun van D66, zowel landelijk als in Gelderland. D66 vindt dat je moet doen wat nodig is om je energiedoelen te realiseren en windenergie is daar onderdeel van. Nederland bevindt zich in de staart van Europa wat betreft hernieuwbare energie. De doelstelling moeten ambitieus zijn, niet omdat het moet van het Rijk, maar omdat je het probleem, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, anders niet op tijd oplost. Dat is duurzaam handelen.

En we zijn niet de enigen, getuige de vele energiecoöperaties in de samenleving. D66 is trots dat Gelderland koploper is met ruim veertig lokale initiatieven, waarvan er 11 zich bezig houden met wind. Energiecoöperatie Rijn & IJssel vertelde me dat zij er hun uiterste best voor doen om de molen zoveel mogelijk te laten bouwen door lokale ondernemers (bijna alles is lokaal te verkrijgen). ‘Verduurzaming is geen verarming’ (Terlouw dixit)

Geen versnippering, liever enkele grote parken langs snelwegen

Voorzitter, D66 was al tevreden met het eerste voorstel.  GS kiest voor kleine locaties en een paar grote parken. Dit is zorgvuldig gekozen, zoveel mogelijk lang snelwegen en spoorlijnen. Bovendien wordt met een lijst ‘kansrijke locaties’ voorgesorteerd op de toekomst, waar nog meer windenergie nodig is om onze energiedoelstellingen te halen.

We hebben in de commissie gepleit voor een strakke regierol van de provincie bij de invulling van participatie bij deze projecten en voor het naar voren halen van de kansrijke projecten. Het vervolgvoorstel komt aan beide wensen tegemoet. We zijn content met de tekstuele aanscherpingen en wij kunnen goed leven met het voorstel om in 2015 de Windvisie te actualiseren.

D66 begrijpt de redenering van GS om de locatie Wageningen in de Windvisie te laten staan, in afwachting van gesprekken met Rijkswaterstaat. Echter, de mogelijkheid dat deze locatie, althans op korte termijn, niet wordt ingevuld, is niet ondenkbaar. Des te belangrijker om snel aan de slag te gaan met de kansrijke locaties.

We moeten alles uit de kast halen, daarom zijn we mede-indiener van de motie GroenLinks, ‘Gelderland staat voor haar afspraak’.

Draagvlak en Bestuurlijke Drukte

Voorzitter, praat je over Windenergie dan praat je over draagvlak. Deze Statenzaal is getuige geweest van menig debat over dit onderwerp. D66 streeft naar een maximaal draagvlak en een forse inzet om omwonenden te laten participeren, maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat er altijd pijn is bij dergelijke grote ruimtelijke ingrepen. Dan gelden gelukkig wettelijke maatregelen en normen.

De draagvlakeis (geformuleerd in Amendement A29 van 2012) geldt in onze ogen voor de gemeente(raad) op wiens grondgebied een initiatief voor windturbines ontstaat. GS heeft de opdracht in dit opzicht goed vervult. Als we het gaan oprekken tot alle betrokken en omliggende gemeenteraden, zoals de VVD bepleit, kunnen we een Gelders referendum gaan organiseren voor elk project.  Als een kwestie echt bovenlokaal wordt, is de provincie het aangewezen orgaan om in te grijpen. De formele weg is dat de gemeente via een MER  of bestemmingsplanwijziging de buurgemeente(n) betrekt. Wel denken wij (n.a.v de casus Oldenbroek / Hattemerbroek) dat de provincie hierin een rol kan spelen door gemeenten actief te wijzen op hun naoberschap  en eventueel handvatten te bieden.

Wat betreft de Byvanck: dat proces loopt. We zullen een oordeel vellen als het inpassingsplan aan ons wordt voorgelegd.

Voorzitter, ik begon met Jan Terlouw en ik eindig met Jan Terlouw: “De overheid is de enige instantie die duurzaam handelen kan afdwingen.” Met de Windvisie zetten we zo’n stap.