Hoe TKF terugkwam aan het water in Lochem

Watergebonden bedrijvigheid

In het voorjaar was ik in Haaksbergen(OV) bij de directie van de Twentse Kabelfabrieken(TKF). Hun plan was weer op de locatie in Lochem(GLD) te (her)huisvesten. We waren eerder met de D66 fractie op werkbezoek in Lochem in 2013 en bezochten een aantal bedrijven aan het Twentekanaal. Geinspireerd door het water, had het gemeentebestuur van de gemeente Lochem de gedachte postgevat dat het gebied rond het Twentekanaal ook een woongebied moest worden. Inclusief jachthaven. Maar gaat geld verdienen en wonen samen, vroeg ik me toen af.

Kabels voor Windenergie

Het plan van TKF wat TKF aan mij presenteerde was overtuigend. TKF wilde zich richten op de markt voor elektriciteitskabels voor windmolens op zee. Daarvoor heb je kabels met een grote diameter nodig (50cm) en met een lengte van meerdere kilometers. Die kabels zouden wel in Haaksbergen gemaakt kunnen worden, maar grote kabelspoelen krijg je Haaksbergen niet uit. In Lochem lukt dat wel, via het water. Het plan van TKF zou werkgelegenheid aan een kleine honderd man bieden en een eind maken aan een oligopolie van twee leveranciers. Welliswaar indirect, Lochem levert daarmee globaal ook nog een bijdrage aan de transitie naar windenergie. Die transitie levert dus banen op.

D66: Nieuwe energie die werkt

Het plan van TKF vereiste wel een aanpassing van de kademuur om het mogelijk te maken de kabelhaspels op pontons te kunnen opwinden. De aanpassing van een kademuur in Nederland is een zaak van de gemeente, provincie en rijkswaterstaat. Het ging immers om een aanpassing van de bestemmingsplannen en van de waterweg.  Het nieuwe college van Lochem, met daarin D66, heeft als motto “Werk, werk, werk”. En het college heeft er werk van gemaakt. Afgelopen raadsvergadering stemde nagenoeg bijna de hele raad in met het voorstel voor een exploitatieopzet TKF-Oost en TKF-west en de aanleg openbare havenvoorziening om de Twentse Kabelfabrieken weer terug te krijgen. Daarmee zijn de  voorwaarden geschapen voor de terugkeer van TKF en voor de realisatie van de openbare havenvoorziening.

Geen Containeropslag maar Industrie

Bij de najaarsnota 2014 kwam de provincie Gelderland met een voorstel om de Gemeente Lochem te voorzien van ruim 2,9 mln Euro om de kademuur aan te leggen en daarmee werkgelegenheid voor 100 mensen mogelijk te maken. Ik heb in mijn inbreng  bij de behandeling van de najaarsnota en bij de behandeling van de Omgevingsvisie aandacht gevraagd voor dit voorbeeld Om aan te geven dat we zuinig moeten zijn met watergebonden locaties. Te snel worden havengebieden bestemd als opslag en overslag van goederen. Stapels containers met weining bedrijvigheid. Daar moet Gelderland het niet van hebben. Vervoer over water heeft een hoge duurzaamheidsfactor en kan dus goede werkgelegenheid opleveren. We moeten dus meer bedrijven hebben die aan het water grondstoffen bewerken en producten maken die ook per water af- en aangevoerd worden. Hoeveel vrachtwagens gingen er ook al weer in een vrachtschip?

Zuinig op Watergebonden locaties  

Er zijn niet veel watergebonden locaties in Gelderland. Die we hebben moeten we koesteren. Zo zou de locatie van de energiecentrale in Nijmegen goed geschikt zijn voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld op basis van afval of biomassa. In Lochem is er al landbouw gerichte watergebonden bedrijvigheid en straks dus ook een toeleverancier van windenergie. In Renkum kan de Parenco locatie geschikt als kern voor bio-based materialen productie. In Tiel moet Medel meer zijn dan alleen een overslaglocatie. Want dingen maken levert meer werk en waarde op dan dingen verslepen.

Bij Motie 22, bij de behandeling van de Omgevingsvisie in de Provinciale Staten van Gelderland, is gevraagd om een visie op watergebonden bedrijfsterreinen. Opdat we niet straks overpeinzen; Denkend aan Gelderland, zie ik breede rivieren en kanalen, traag door oneindig laagland gaan, met rijen stalen containers als hooge pluimen.