Middelwaard: Silo in het laagland

Op Vrijdagavond hield D66Buren een politieke avond over de uitbreiding van een aantal bedrijven op het industrieterrein Middelwaard-West. Doorn in het oog is de verhoging van een aantal silo’s die de Cunerakerk aan de overkant van de Rijn in Rhenen concurrentie aan doet. Je zou dat kunnen beschouwen als hoogmoed van de Christelijke Cooperatie Rijnvallei die daar de protagonist van is. De bewoners van het nabijgelegen Lienden, Kesteren en Rhenen maken zich zorgen over hun uitzicht en de waarde van hun huis. Daarnaast worden er vragen gesteld of een dergelijke bouw samengaat met de toeristische ambities van het Rivierengebied.

Ik heb als Fractievoorzitter van D66 Gelderland enkele woorden gesproken. Ik heb geconstateerd dat gebrekkig toezicht door gemeenten doorgaans hoofdpijn dossiers opleveren die ook vaak tot in de Provinciale Staten voortslepen. We hebben als Provinciale Staten een aardig beeld op de kwaliteit van het bestuur in de verschillende gemeenten. Een sauna hier, een manege daar en nu een graansilo: die gevallen komen op ons bord. Maar in eerste instantie moet de lokale democratie en rechtstaat zijn werk doen. Daar heeft Buren duidelijk moeite mee, vooral nu de lusten van de silo vooral in Buren terecht komen maar de lasten van de silo bij de buren: in Rhenen (uitzicht) en Kesteren (goederenvervoer).

De Provincie Gelderland kan, als een bestemmingsplan is vastgesteld, een reactieve aanwijzing geven. Dat is een zelfstandige bevoegdheid van Gedeputeerde Staten, die pas gebruikt kan worden als eerst een zienswijze op het bestemmingsplan is gegeven. De volksvertegenwoordiging kan het niet afdwingen, hooguit kan er via een schriftelijke vraag of een motie aandacht voor worden gevraagd. Een reactieve aanwijzing kan alleen worden gedaan als er een hoger belang in het geding is. Dat wil zeggen dat een provinciaal belang of beleid wordt aangetast. Het kan dan gaan om natuurwaarden, beschermd landschap of het havenbeleid van de provincie.

De inhoudelijke en procesmatige kaders voor het beleid veranderen.  De nieuwe omgevingsvisie hecht veel waarde aan beschermen van natuur en cultuurlandschap, maar ook aan ruimte voor ondernemen daarbuiten. Ook wil de provincie bedrijvigheid concentreren op regionale bedrijfsterreinen. Watergebonden bedrijvigheid moet groeien daar waar een goede aansluiting van water op spoor en weg is.  Middelwaard is dan een matige locatie, temeer dat goederenvolumes worden onttrokken aan de haven van Wageningen die net gemoderniseerd is (met cofinanciering door de Provincie). De Nieuwe Omgevingswet gaat uit van minder regelgeving maar ook van de noodzaak van meer overleg met omwonenden bij ruimtelijke beslissingen. Rijnvallei is niet ruimhartig met overleg met omwonenden. Ze waren afwezig op de bijeenkomst van vrijdag 21 februari.

D66 Gelderland zal onderzoeken welke middelen tot haar beschikking staan om de bouw van de silo’s af te wenden.