Gelderland is een muffe regentenkliek

De PVV heeft het er vaak en graag over dat Gelderland bestuurt wordt door een muffe regentenkliek. Ze zeggen dat altijd in de derde persoonsvorm. Als ze echt moedig zijn dan zeggen ze “U bent een muffe regent”, recht in het gezicht. Dan kan ik een gepaste behandeling doen volgen. Ze deden dat weer in de Statenvergadering van 22 Januari en dat bracht me tot een kort etymologisch onderzoek naar de betekenis van de woorden muf, regent, kliek. De PVV is trots op Nederland. Daar hoort dus ook een goed gebruik van de Nederlandse taal bij. Ik had tijdens de statenvergadering een korte versie van deze inbreng.

Kliek

Volgens wikipedia is: “een kliek of clique is een kleine informele groep. Er bestaan geen formele criteria om toe te treden tot een kliek, dit is vooral op sympathie en gedeelde interesses gebaseerd. Binnen een kliek is er sprake van een sterke interactie en langdurige relaties, terwijl de kliek zich afschermt van anderen. Kliek kan ook een pejoratieve betekenis hebben als bende of obscuur clubje. Binnen organisaties treedt ook wel kliekvorming op waardoor een informele organisatie ontstaat.

Mijn Repliek:

Statenleden zijn allen gekozen. Ze zijn dus een formele groep, ingebed in de grondwet en de provinciewet en met een werkwijze vastgelegd in een reglement van orde. Er zijn ook formele eisen tot toetreding van de Staten (Nederlander en meerderjarig) en de meeste politieke partijen waar de statenleden toe behoren kennen een formele status en formele procedures om gekozen te worden. De enige partij die niet aan deze formele eisen voldoet is de PVV, die is dus wel een kliek. De andere partijen niet. Binnen een kliek bestaan langdurige en informele organisaties. Binnen de Staten zijn de relaties formeel. Ik kende zelf geen enkel statenleden voordat ik statenlid werd en ik onderhoud ook geen informele relaties daarbuiten. Mijn conclusie, de Gelderse provinciale staten vormen geen kliek. De PVV wel.

Regent

De term regenten wordt door Wikipedia gebruikt voor de bestuurders van de Nederlandse steden in de 17e eeuw en de 18e eeuw. De macht was daar in handen van regentenfamilies, die vaak elkaar de bal toespeelden. De burgemeesters van Amsterdam bijvoorbeeld, die elkaar benoemden, maar ook de staten en Gedeputeerde Staten van de provincies, die eveneens in handen waren van een klein aantal families. De Nederlandse steden werden reeds sinds de late middeleeuwen bestuurd door de rijkere koopmansfamilies, die langzamerhand een gesloten klasse gingen vormen.

Mijn reactie:

Nogmaals alle 55 statenleden, die van de PVV en de 50 anderen, zijn gekozen via het algemeen stemrecht. Er is dus geen sprake van onderling geregelde benoemingen. Er is ook geen sprake van rijke families die hun leden of zetbazen voor de Staten voordragen. Alle partijen zijn transparant over de financiele verhoudingen, alleen de PVV geeft geen openheid over partijfinanciering. De Statenleden zijn van een divers pluimage: landbouwers, winkeliers, boekhouders, verpleegkundigen, laborant en onderwijsinspecteur, en ook een verdwaalde student. De enige full-time politicus in de Staten is de Fractievoorzitter van de PVV. De statenleden zijn ook niet geboren en getogen in Gelderland. Er zijn statenleden geboren in Limburg, Zuid-Holland, Brabant en zelfs het Verenigd Koninkrijk (er is zelfs sprake van dubbele nationaliteit). Van een statenlid is getrouwd met een nicht van een voormalig Statenlid. Van die echtgenote is ook bekend dat de schoonvader van de nicht van haar grootvader, Commissaris van de Koningin was. Mijn conclusie de provinciale staten bestaan nauwelijks uit regenten.

Muf

Het woordenboek zegt over muf dat het gaat om een onfrisse lucht, ook een beetje oud en belegen. Deze lucht kan komen door rotting en schimmel en kan te maken hebben met slechte ontvluchting. Wijn kan ook muf zijn.

Mijn afdronk

De Provinciale Staten komen in openbaarheid bijeen. Er moet wel worden gesteld dat als de Staten in beslotenheid bij elkaar komen de luchtkwaliteit in de statenzaal niet geweldig is. De Wijsmanzaal huist de Commissie AFW, ook wel bijgenaamd “Commissie Paracetamol” vanwege de luchtkwaliteit en de onduidelijke boekhoudkundige betogen van kruisposten van een enkel statenlid. De Statenleden leggen werkbezoeken af en komen echt in de buitenlucht. De D66 fractie heeft al 25 gezamenlijke werkbezoeken afgelegd en meer dan 100 individuele werkbezoeken. We gaan in gesprek met burgers, staan op straat en gaan langs de deur (canvassen). Alleen de PVV zie je nooit op straat. Kortom de Provinciale Staten zijn niet muf, al zou een chemisch toilet bij besloten vergaderingen geen kwaad kunnen.

De PVV en de Nederlandse taal

De conclusie is dus dat de Gelderse staten geen muffe regentenkliek vormen. Er kan bij sommige partijen nog wel wat gedaan worden aan de verenigingsstatus en transparantie van verkiezingsprocedures en financiering. Bij D66 zijn dubbelfuncties (zoals statenlid en eerste kamerlid) verboden, maar niet alle partijen nemen het even nauw met het beperken van plucheverzamelaars. De PVV zou er dus goed aan doen haar taalgebruik te precizeren en overigens zelf te praktiseren wat ze predikt. Trots op het Nederland en het Nederlands van de PVV, ben ik niet.