Rondweg N345 om Voorst

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van 11 december werd de laatste stap gezet in de besluitvorming voor de rondweg Voorst (N345). We hebben het inpassingsplan aangenomen en geld beschikbaar gesteld. Een langlopend dossier. We zijn als fractie vijf keer in Voorst geweest, van gesprek in een huiskamer bij de Enkweg, tot fietsend westelijk en oostelijk om het dorp. We hebben ook de gehele driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen met de auto verkend.

D66 is altijd kritisch geweest over de rondweg Voorst. De rondweg verbetert de verbinding Apeldoorn-Zutphen nauwelijks: daarvoor had de spoorvariant een betere keuze geweest. De rondweg verbetert wel de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Voorst, maar doet weinig aan economische bereikbaarheid. Deze afwegingen zijn overigens al in 2011 gemaakt. Uit de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat de westelijke variant de natuur en het cultuurlandschap minder aantast dan de oostelijke variant. D66 constateert dat hiermee rekening is gehouden bij de keuze voor de westelijke variant. De besluitvorming rondom de inpassing ging nu dus alleen over de westelijke variant.

Besluitvormingsproces

De besluitvorming over infrastructuur gaat in stappen. Eerst wordt de noodzaak tot het wijzigen van de infrastructuur opgenomen in een meerjarenplanning. Dat gebeurt als er een probleem wordt gesignaleerd. De meerjarenplanning wordt door Provinciale Staten vastgesteld en heet in Gelderland het MIAM. Als zo’n probleem wordt gesignaleerd, worden nut en noodzaak van de wijziging besproken en cijfermatig onderbouwd. Is er een wijziging nodig, dan volgt een politiek besluit tot het doen van een MER-studie naar een of meerdere tracés. Hieruit komt een voorkeursvariant naar voren. Op basis daarvan bereiden Provinciale Staten een inpassingsbesluit voor, waarin de loop van een weg van de voorkeursvariant tot op de meter nauwkeurig wordt beschreven. Dit wordt besproken met omwonenden en zij kunnen hun opvattingen kenbaar maken in keukentafelgesprekken, zienswijzen en hoorzittingen. Uiteindelijk wordt door Provinciale Staten het inpassingsplan vastgesteld en stellen ze het budget ter beschikking.

Uitkomst

De reacties van bewoners gaven D66 geen aanleiding om tegen de rondweg te stemmen. De gemeenteraad van Voorst blijft ook voorstander van de westelijke rondweg. De rondweg leidt tot overlast: licht, geluid en fijn stof, maar die overlast is niet zo groot dat het opweegt tegen de huidige overlast in de dorpskern. Ook zijn de bezwaren niet dusdanig om naar de spoorvariant te kijken. Er blijven bezwaren bestaan en er blijft overlast. Voor omwonenden die financiële schade lijden bestaat er een planschaderegeling. D66 is trouwens blij te zien dat omwonenden (45 mensen) zeer betrokken zijn geweest bij het proces. Er is dan ook op meer dan twintig punten rekening gehouden met de inbreng van omwonenden.

Als alles volgens plan verloopt, dan wordt in het najaar van 2014 met de aanleg begonnen.