Extra Impuls MKB in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 13 November besloten om  in hun Investeringsimpuls voor om 10 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). Ook zal de regeling worden verruimd, zodat meer bedrijven gebruik kunnen maken van dit revolverende fonds. Dat was een van de wensen uitgesproken door D66 bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

Daarnaast hebben Provinciale Staten 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de Wageningen Campus en de Radboud Universiteit. Om Gelderland verder te ontwikkelen als topregio met een excellent vestigingsklimaat is continue uitwisseling tussen kennisinstellingen en bedrijven noodzakelijk. Een wezenlijk onderdeel daarvan zijn uitstekende economische infrastructurele voorzieningen, met hoogwaardig equipment. Deze shared facilitities in o.a. Wageningen bieden startende ondernemers de kans om de apparaten van de Universiteit te gebruiken. We moeten meer waarde uit kennis halen, innovatief ondernemerschap moet een duwtje in de rug krijgen.

MKG

De MKB Kredietfaciliteit Gelderland is gestart in 2009 en bedoeld voor bedrijven die in principe gezond zijn, maar door de crisis moeite hebben om aan voldoende middelen te komen. In totaal is tot 2014 inmiddels 36 miljoen beschikbaar gesteld in het fonds. Omdat de crisis nog niet voorbij is en bedrijven hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben stellen GS voor een aanvullende storting van 10 miljoen in het fonds te storten voor 2014 en 2015. Gezien de omvang van de crisis zal de regeling worden verruimd. Zo zal de voorwaarde met betrekking tot het aantal werknemers vervallen en kunnen nu ook kansrijke kleinere bedrijven met minder dan 10 werknemers en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers een achtergestelde lening aanvragen. De hoogte van de lening wordt ook aangepast van 1 miljoen nu naar 5 miljoen omdat het financieren van groei over het algemeen hogere investeringen vraagt.

Investering Wageningen Campus en Radboud Universiteit

Voor een sterke economie in Gelderland is het bevorderen van innovatie essentieel. De beide Gelderse universiteiten lopen, samen met het bedrijfsleven, voorop om de maatschappelijke uitdaging voor hoogwaardige gezondheidszorg en voedsel aan te pakken. Apparatuur voor het verrichten van toegepast en industrieel onderzoek wordt steeds geavanceerder en daarmee duurder. Individuele bedrijven zijn steeds minder goed in staat om deze eigenstandig aan te schaffen. Zeker het MKB heeft niet het kapitaal en de menskracht voor het bedrijfseconomisch rendabel maken van een dergelijke aanschaf. Gedeeld gebruik en aanschaf zijn een noodzaak en bovendien vraagt bediening van dergelijke faciliteiten een steeds grotere investering in kennis.

In Nijmegen komt met deze investering bij de Radboud Universiteit en de NTC campus apparatuur beschikbaar voor jonge, veelbelovende startende bedrijven. Zij kunnen zo, zonder zelf apparatuur aan te hoeven schaffen, gebruik maken van labfaciliteiten en daarin opgestelde appartatuur. In Wageningen wordt een bedrijfsverzamelgebouw en een technohal gerealiseerd op de campus. Het is de bedoeling dat de gebouwen in 2015 gerealiseerd zijn.