Cultuur, A15 en Halal

Cultuur

Naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen op cultuur heeft D66 het initiatief genomen voor een debat in de Gelderse Staten. Michiel Scheffer vroeg in het debat om een toelichting op de inzet van de gedeputeerde Annemieke Traag (ook D66) in de afgelopen weken. Duidelijk werd dat de Gelderse lobby er toe heeft geleid dat geen enkel Gelders culturele instellingen wordt opgeheven. Wel komt er een bezuiniging van 30 tot 45%, licht verzacht indien in de Tweede Kamer een motie van het CDA aanneemt en de staatssecretaris dit overneemt.

Naar aanleiding van het debat vroeg D66 in een motie die ook door VVD, CDA, PvdA, SP en GroenLinks werd ondersteund aan Gedeputeerde Staten zich in te zetten voor behoud van waardevolle culturele instelling, aan te dringen bij de regering op een goede regionale spreiding en ook de frictiekosten van bezuiniging beschikbaar te stellen aan Gelderland. Tenslotte werd opgroepen om samen met Overijssel een beleid voor de culturele sector te ontwikkelen waarbij de overgang naar meer cultureel ondernemerschap wordt ondersteund. Met dit debat heeft D66 een belangrijke inzet van de verkiezingen in beeld gebracht.

Concept-Akkoord A15

Veel leden hebben gereageerd op de vorige nieuwsbrief van de fractie over het concept-akkoord dat de Provincie met Rijk en Stadsregio hebben gesloten. Er was sprake van tevredenheid met het oplossen van de mobiliteitsknelpunten, o.a. uit Nijmegen, Arnhem en Velp. Ook bezorgdheid ging uit naar de wijze van inpassing in Lingewaard en Duiven/Zevenaar. Sommige leden spraken zich uit ten gunste van een brug o.a.vanwege veiligheid i.h.b. ontruiming, of de verbetering van de fietsverbinding van de Betuwe met de Liemers. Er zijn ook zorgen, vooral voor de leefbaarheid in Lingewaard en de Liemers, maar ook breder naar de aanzuigende werking van verkeer die zich tot voorbij Tiel laat voelen. Er was nog een pleidooi om de A73 door te trekken (onwaarschijnlijk). De overgrote meerderheid van de leden vond echter dat de fractie moest vasthouden aan de realisatie van een tunnel, wat ook de inzet van D66 in de coalitie is.

De vragen en opmerkingen waren voor de fractie de inspiratie om een mondelinge vraag te stellen over het concept-akkoord (zie op www.michielscheffer.nl). D66 wilde van Gedeputeerde Staten weten hoe het akkoord tot stand is gekomen en op welke wijze de tunnel in de onderhandelingen is betrokken. Ook wilde D66 helderheid over de verdere besluitvorming. Zowel het concept akkoord, het tracé en de financiële bijdrage komen nog voor besluitvorming in de staten.

Na aanleiding van de beantwoording kwam scherper naar voren dat op basis van het coalitie-akkoord, Gedeputerde Staten een eigen verantwoordelijkheid hebben de financiële haalbaarheid van tunnel en brug goed af te wegen. D66 heeft de indruk dat GS die verantwoordelijkheid ervaren. Dat geldt temeer als de milieueffectrapportage gunstig uitvalt voor een tunnel. Om als fractie een sterke informatiepositie te verwerven zal Statenlid Wouter Saes een expert meeting in Augustus organiseren. Dan zullen ook alle mails meegenomen worden in een technisch antwoord. Blijf dus mailen.

Uitvoeringsagenda

Dit alles zou doen vergeten dat het hoofdonderwerp van de statenvergadering van 29 juni de behandeling van de uitvoeringsagenda was. De uitvoeringsagenda is de vertaalslag van het coalitieakkoord van VVD, PvdA, CDA en D66. D66 sprak uit zich te herkennen in de uitvoeringsagenda vooral als het gaat om innovatie, energietransitie en cultuur. De concrete punten, zoals het versterken van het innovatievermogen van de maakindustrie; het bevorderen van doorbraakprojecten in duurzame energie zoals diepe geothermie; het bevorderen van tweede toeristisch/culturele peiler (naast de Veluwe) rond de tweede wereldoorlog waren in lijn met de inzet van D66 in de verkiezingen. De totstandkoming van de agenda, met veel betrokkenheid  van burgers en bedrijven en organisaties vond ook steun, met die kanttekening dat het dialoog door moet gaan in de uitvoering.

D66 daagde de provincie ook uit om beter door te denken over haar positie met een Rijk dat zich terugtrekt uit de ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling, de regionale economie aan de provincie overlaat en het sociale veld aan de gemeente. Ruimte, economie, sociale participatie en cultuur horen wel bij elkaar. Tenslotte in een tijd dat banken niet meer de rol van banken vervullen, verwacht D66 innovatie in het beleidsinstrumentarium. Daar bij gaat het altijd weer om te denken op de lange termijn. Daarom juicht d66 de opzet van revolverende fondsen toe, een inzet in de verkiezingen. Niet in de plaats van subsidies maar ook te investeren in duurzame veranderingen die pas over vijf jaar rendabel worden.

Halal-vlees in het Provinciehuis

In het nieuws kwam het voorstel van de PVV om in het provinciehuis alleen vlees van verdoofd ritueel geslacht vlees op te dienen. Nu wordt biologisch-halal vlees geserveerd. De motie kreeg geen brede steun en werd afgestemd. Voor veel partijen was de uitspraak van de Tweede Kamer leidend. Voor de D66 fractie was de uitspraak van het D66 congres maatgevend. We stemden tegen. In hetzelfde debat wilde de PVV de stedenband met de Oost-Poolse regio Lubielski te beëindigen. Een van de projecten die Gelderland aldaar financiert is de bouw van een herdenkingscentrum in het voormalig vernietigingskamp Sobibor. Beide onderwerpen zijn zuivere symboolpolitiek van de PVV. Ook dat is een trend in de provinciale politiek.