Mondelinge Vraag A15

Conform Art. 43 Reglement van Orde zou de fractie van D66, bij monde van de Fractievoorzitter, een schriftelijke vraag aan College van Gedeputeerde Staten willen stellen met als onderwerp “Concept Akkoord A15”. In dit stadium is de vraag bedoeld om informatie over de totstandkoming van het concept-akkoord te krijgen en inzicht te krijgen over de verdere besluitvorming. Nadere oordeelsvorming zal plaatsvinden na de zomer met o.a. een ledenvergadering van D66 Gelderland – deze is ook open voor belangstellenden.

D66 stelt vast dat de Provincie, de Stadsregio en het Rijk tot een concept-akkoord zijn gekomen over het doortrekken van de A15 van Ressen tot Duiven. Daarmee komt een slepend dossier in een volgende fase. D66 heeft bij dit concept akkoord de volgende vragen:

1.       Hoe is, gelet op tekst in het Gelderse coalitie-akkoord, de haalbaarheid van de brug versus de tunnel in de gesprekken meegenomen en in hoeverre is de tunnelvariant nog in beeld in relatie tot wettelijke kaders en mogelijke bezwaren?

2.       Welke zijn  de voorziene natuurcompenserende maatregelen en inpassingsmaatregelen in het concept-akkoord i.h.b. waar het gaat om Lingewaard en in relatie tot Park Lingezegen en Natuur Rond de Stad?

3.       Hoe zal de verdere communicatie en besluitvorming met de Staten plaatsvinden, waarbij het gaat om tracé, inpassing van de weg en, gelet op het budgetrecht van de Provinciale Staten, de financiële bijdrage van de provincie zowel ten aanzien van initiële investering als exploitatierisico’s bij tolheffing?