Maiden Speech

Dit is de uitgeschreven tekst die de basis heeft gevormd voor mijn maiden speech in de Provinciale Staten van Gelderland in het debat over het coalitieakkoord op 13 april 2011. De uitgesproken tekst wijkt op punten van deze toespraak af -mede naar aanleiding van interrupties of eerdere sprekers.

Mijnheer de Voorzitter, 

Jan Terlouw, de kinderboekenschrijver, heeft ooit gezegd dat de waarde van het politiek handelen ligt in de betekenis voor het leven van onze kinderen. D66  kan zich dan ook vinden in de uitspraak in het akkoord dat het in Gelderland gaat om je toekomst niet om je afkomst. De identiteit van Gelderland is gelegen in haar gastvrijheid, voor toeristen, voor andere Nederlanders, voor mensen met een dubbele nationaliteit en ook voor mensen met een buitenlandse achtergrond. Wie bijdraagt aan de toekomst van Gelderland en hier zijn/haar toekomst vindt is welkom.   

Mijn oudste dochter, afgebeeld op de laatste pagina van het boekje “de staten stellen zich voor”, was zes maanden oud toen D66 voor het laatst in Gelderland mee bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg. D66 is ingegaan op het voorstel van de informateur en de uitnodiging van de formateur om mee te onderhandelen. Mijn dochters hebben elke stap gevolgd in de onderhandelingen en ons gehouden aan onze kiezersbelofte. Nu ik mijn maidenspeech houdt, zijn mijn meisjes naar school.

Aan die uitnodiging hadden we drie voorwaarden gesteld. In de eerste plaats zou een nieuwe coalitie moeten streven naar bestuurlijke vernieuwing.  In de tweede plaats had D66 duidelijk profileringspunten in de campagne in het bijzonder op het terrein van innovatie, cultuur en energietransitie. In de derde plaats wilde D66 volwaardig deelnemen aan een college en zou daar ook een zeer gekwalificeerde kandidaat voor voordragen. Kortom D66 wil en kan volwaardig deelnemen in een coalitie. Daarmee zijn we geen bijwagen, eerder een kleine auto met een lage bijtelling

Bestuurlijke Vernieuwing

Om te beginnen de bestuurlijke vernieuwing. D66 zoekt dat niet perse in staatsrechtelijk meccano.  Het gaat in Gelderland  allereerst om een politieke cultuur die burgers uitdaagt initiatieven te nemen. Dat betekent denken vanuit precedentwerking los laten. Dat betekent een open debat met de staten, waarbij de staten bijvoorbeeld ruimte krijgen voor initiatiefvoorstellen. Dat betekent ook het herstellen van de primaat van de politiek (en niet van de pers of van de vierde macht). Dat betekent het wegnemen van bestuurlijke drukte. Dat is loslaten waar de provincie geen toegevoegde waarde levert, maar verant­woordelijkheid nemen daar waar de provincie de regie kan nemen.  D66 gelooft in grenzeloze samenwerking, waar het de belangen van Gelderlanders dient, en ziet met name Nordrhein-Westfalen als een belangrijke interregionale partner voor kennistransfer en versterking van wederzijdse economische belangen.

Inhoudelijke Thema’s

D66 heeft ideeën om Gelderland te ontwikkelen. Innovatie is de belangrijkste motor voor een gezonde en ook toekomstvaste ontwikkeling van de economie. Voor de Gelderse D66-fractie is dit een belangrijk speerpunt. Een belangrijk speerpunt voor D66 is het koppelen van ondernemerschap en innovatie aan de grote uitdagingen voor de komende tijd. Energietransitie is een belangrijke trend waar Gelderland zowel banen als energie voor onze kinderen kan scheppen. D66 onderstreept het belang van de faciliterende /regisserende provincie en wil hier inhoud aan geven door op een slimme manier privaat publieke samenwerking te initiëren voor een glasvezel en een smart-grid infrastructuur.  ‘Gelderland krijgt nieuwe energie’ is voor D66 een belangwekkend thema. D66 wil via revolverende fondsen grotere stappen nemen in het terugdringen van de opgelopen achterstand bij het opwekken van duurzame energie. D66 heeft hier erkenning voor gevonden in het coalitieakkoord. In de komende periode kunnen innovatie en energietransitie in één concept ontwikkeld worden.

Cultuur

Innovatie is meer dan technologie. Innovatie gaat ook om verbinden van kennisinstellingen met bedrijven en verbinden van high-tech bedrijven met maakindustrie of het verbinden van WO, HBO en MBO. Het verbinden van sectoren is waar een overheid een regisserende en makelende rol kan spelen. Een van de verbindingen is die tussen creativiteit en ambacht/industrie. D66 is ook blij met de erkenning van cultuur als element van de basisinfrastructuur van Gelderland. De kennissamenleving die zich in Gelderland ontwikkeld, bijvoorbeeld in Nijmegen, vraagt ook om een rijk cultureel klimaat. Daarnaast erkent deze coalitie het belang van cultuur voor een dynamische stad en een vitaal platteland. We zijn daarom ook tevreden dat de thema’s cultuur en cultuurhistorie in een portefeuille zitten.

Mobiliteit

Mobiliteit is voor D66 de erkenning van multimodaliteit, van aanvulling van transport over weg, spoor en water. D66 heeft in de campagne gepleit voor een kwaliteitstrategie in het goederenvervoer. Dit punt komt terug in het akkoord. Als het gaat om personenvervoer komen zowel het lossen van knelpunten in het OV als in het wegverkeer aan de orde. En de fiets wordt niet vergeten. D66 vindt het van belang dat de bereikbaarheid van de Achterhoek per spoor wordt opgelost. Het gaat hier echter wel om het doel, of een volledig tweede spoor de beste kosten/baten opleveren moet nog onderzocht worden. Ten aanzien van de A15 is D66 blij dat de tunnel variant mee wordt genomen in de alternatieven.

Natuur en Platteland.

D66 heeft campagne gevoerd met de oproep om terug te gaan naar het doel van natuurbeleid. Het gaat om het waarborgen van biodiversiteit in robuste natuurgebieden. Het gaat dus niet om het ontwikkelen van geïsoleerde gebieden of het instellen van lange afstandpaden voor groot wild. De inbalans tussen grote ambities en te weinig middelen heeft vooral geleid tot stilstand en wantrouwen. D66 hecht veel waarde aan het herstellen van bestuurlijke betrouwbaarheid in het buitengebied. Daarnaast heeft D66 gepleit voor meer samenwerking met agrariërs en particuliere grondbezitters. In de afgelopen periode is het natuurbeleid uitgegaan van het opkopen en omploegen van landbouwgrond tot nieuwe natuur. In de komende periode zal nog steeds aangekocht en ingericht worden, maar veel meer zal de samenwerking  worden gezocht. De schaduwwerking van de EHS wordt weggenomen en kleine gebieden worden niet ingericht. Maar ze blijven onder een vigerend bestemmingsplan vallen. De landschappelijke waarde wordt behouden. Daar zal D66 op letten in de komende jaren: natuur en cultuurlandschap zijn beide waardevol. Ondernemers die duurzaam willen ondernemen krijgen ruimte. D66 pleit in het bijzonder voor het brengen van nieuwe economische dragers in het buitengebed zoals energieopwekking.

Sociaal-Jeugd

Tijdens de verbouwing van de Jeugdzorg blijven het loket, de opvang en de begeleiding doorgaan. We laten kinderen niet in kou staan. In afwachting van de keuzes van het rijk blijven we de Jeugdzorg zorgvuldig uitvoeren. De wachtlijsten, passende jeugdhulp en een snelle actie waar nodig. Het jeugdbeleid is niet alleen Bureau Jeugdzorg goed en deskundig bemannen, het bieden van de dagelijkse zorg aan de jeugd, al dan niet met een groot probleem is daarbij belangrijk.

Volwaardig meedoen

D66 doet volwaardig aan deze coalitie, omdat ze zich herkent in de politieke stijl, de inhoud, de middelen, de partijen en de mensen die het bestuur gaan vormen. Daarbij sluiten we niemand uit, want de politieke stijl van Gelderland is er een van “Naoberschap”. Als buren omgaan met de gemeenschappelijke grond. Dat kan vanuit verschillende waarden en verschillende talenten. We zien de Gelderse politiek als een symfonie orkest.  Daar  waar het Gelders Orkest in 120 jaar een muzikale stijl en een symfonie heeft leren spelen, heeft deze coalitie daar 120 dagen voor. In een symfonie speelt elke partij zijn eigen partij en in de partituur kan een contrapunt voor komen. D66 zal daarin de contrapunt inderdaad niet schuwen maar spreekt haar volle vertrouwen uit.    

Slot

Mijnheer de Voorzitter, onze fractie spreekt de hoop uit dat de leden van dit college en de Staten – net als Hans Van Mierlo, regelmatig stil zullen staan bij het kind dat nog in ze schuilt.