Vergezichten en Misverstanden

Vandaag een veelzijdig dagje. Eerst een ochtendbijeenkomst met enkele ondernemingen ons innovatieplan doorgelopen. Het belang van verbinden van sectoren en provincies werd onderschreven. Het koppelen van topsectoren aan topregio’s leidt immers tot een extreme vernauwing van de mogelijkheden. Verder over kredietinstrumenten gesproken. Dit instrument is veel aantrekkelijker voor bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Tenslotte werd benadrukt dat Gelderland niet buiten de Europese agenda moet gaan staan. Men onderschreef dat men moet aansluiten bij de grote uitdaging: voedselzekerheid en materiaalvoorziening, veiligheid, gezondheid en klimaatverandering.

Toer rap naar Epe gereden waarbij we eerst een landbouwontwikkelingsgebied en toen een natuurgebied bezocht hebben. De collega’s van D66 in Epe wilden ons attenderen op megastallen en verrrommeling van het buitengebied door intensieve veehouderij. Voorbij de sympathie vor de zorg voor verrommeling, verdroging en gevaren voor volksgezondheid. Als we intensieve veehouderij uit het kleinschalig landschap willen halen moeten we wel een overloop realiseren. Daarnaast leidt diervriendelijke veehouderij ook tot schaalvergroting. Ik deel wel het gevoel dat megastallen landschappelijk goed moeten worden ingepast, maar daar moet wel gestart worden vanuit de vaststelling dat deze agrarische sector met zeer lage marges werkt.

In de Wisselse Poort kennisgemaakt met de inspanningen van het Gelders Landschap om natuur te realiseren, door aankoop, afgraven van de toplaag en verhogen grondwaterpeil. Het Wisselse Veen is de basis geworden voor een prachtige kwelwatergebied met een bijzondere biodiversiteit. De rondleiders legden de nadruk op het belang om de EHS vertraagd af te maken, vooral de projecten af te ronden. Nog belangrijker is beheer. De grootste  aanslag op natuur is het verwaarlozen van beheer.

Ook interessant is de samenwerking van het Gelders landschap met de particuliere eigenaren van Tongeren en Welna en met het waterbedrijf Vitens. Echter om het gebied af te ronden moet er overheidsgeld bij, want duurzame pachtvormen of vergoeding voor particulier beheer compenseren niet het waardeverlies. Agrariers kunnen wel degelijk voor cultuurlandschap zorgen ofvoor kleine stukken natuur indien ingebed in een globaal rendabel agrarische beleid. Het is een kwestie van evenwicht.

Tenslotte vanavond een debat in Neerijnen. Het CDA blijkt verdeeld. Eerder sprak een kandidaat van het CDA over stoppen van de EHS, en andere keer over vertragen, nu ging het om het creeren van een agrarische hoofdstructuur. Zo haald het CDA, de VVD nog rechts in. Ook bleek  de provinciale CDA geen vertrouwen te hebben in haar Minister van Financiën die een greep in de Nuon-gelden zou kunnen doen. Slangenkuil, kennelijk het CDA. De PvdA en Groen Links zagen  niet in dat Gelderland samen met de Bank Nederlandse Gemeentes, de Europese Investeringsbank, NV Oost en de  ontwikkeling van infrastructuur-obligaties (zowaar een goed voorstel van onze regering) geen hoger financieel en maatschappelijk rendement kan halen dan met het huidige investeringsbeleid. Tijd voor een college duurzaam beleggen. Triodos eens uitnodigen. D66: het kan verstandiger.

Nu slapen, morgen Apeldoorn, Heerde en Hattem.